Encoding, Encryption and Hashing

Encoding is often confused with encryption and hashing. They are not the same. But before I go into the differences, I’ll first mention how they relate: All three transform data into another format. Both encoding and encryption are reversible, and hashing is not. Let’s take a look at each one: Encoding The purpose of encoding… continue reading

10 HTML Templates For 404 Error Page

Lỗi 404 (404 error) là một trong các thông báo lỗi rất phổ biến, nhằm thông tin cho người dùng khi một địa chỉ Web không được tìm thấy. Ngày nay hầu hết các trang web đều tùy chỉnh lại trang báo lỗi 404 này để tránh trường hợp khiến người dùng khó chịu chỉ… continue reading